Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Hulkuvad koerad

Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

  • miks satuvad koerad hulkuma;

  • milliseid tagajärgi on koerte hulkumisel;

  • millised on võimalused koerte hulkumise ennetamiseks ja hulkuvate koerte probleemi tagajärgede kõrvaldamiseks;

  • millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud koerte hulkumise vastu võitlemiseks;

  • millised rahalised võimalused on hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks;

  • milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama hulkuvate koerte probleemi lahendamisel.

Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

Tunni ettevalmistamine:

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.

Koeraomanikud Kodanikukaitse Varjupaik Loomakaitse
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal teadusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal seadustest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast

Tunni käik:

TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Avage CVW brauser.

Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.

Koertesõprade klubi Kodanikukaitse selts Loomade varjupaiga hoolekogu Loomakaitseselts
koeraomanik1
koeraomanik2
koeraomanik3
koeraomanik4
jne.
kodanikekaitse1
kodanikekaitse2
kodanikekaitse3
kodanikekaitse4
jne.
varjupaik1
varjupaik2
varjupaik3
varjupaik4
jne.
loomakaitse1
loomakaitse2
loomakaitse3
loomakaitse4
jne.

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheagselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (koertesõprade klubi, kodanikekaitse selts, loomade varjupaiga hoolekogu, loomakaitseselts) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Koertesõbrad:
Kas hulkuvad koerad põhjustavad teie arvates linnas probleeme?
Millised on kõige suuremad ohud, mida hulkuvad koerad võivad põhjustada?
Kas seaduste täitmine toob koerapidajatele kaasa majanduslikke väljaminekuid? On need teile vastuvõetavad?

Turvalise linna kaitsjad:
Kas seadused, mis kaitsevaid kodanikke koerte poolt tekitatud kahjude eest on piisavad?
Kas teie arvates on õige, et inimesed peavad kannatama koerapidajate hirmu all?
Kas olete nõus sellega, et hulkuvate koerte probleemi ärahoidmiseks peaksid loomapidajad kitsendama loomade liikumisvabadust?
Kes peaks kinni maksma koerte poolt tekitatud terviserikete kõrvaldamise?

Varjupaik:
Milliseid majanduslikke meetmeid näete omalt poolt loomade elutingimuste parandamiseks varjupaigas?
Kas loomade heaolu kaitsevad seadused on piisavad hulkuvate loomade probleemi lahendamiseks?
Kuna varjupaik ei saa rahapuudusel kõiki hulkuvaid loomi elupaigaga kindlustada, siis milline lahendus oleks hulkuvate loomadega toimimiseks kõige otstarbekam?
Kas seadusi järgides saab varjupaik vastu võetud otsust ellu rakendada?

Loomakaitse:
Kas on õige osa loomi varjupaigas hukata?
Kas varjupaik võiks osa hulkuvatest loomadest magama panna?
Millised tingimused on loomadele varjupaigas normaalseks eluks tingimata vajalikud?
Kui loomadele pakkuda kodu varjupaigas, siis millised elutingimused on ilmtingimata koertele vajalikud?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadmisi koertest, seadused, majanduslikud kaalutlused, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada hulkuvate koerte probleem linnades. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja koeraomanikest, kodanikekaitse seltsist, loomade varjupaiga hoolekogust ja loomakaitseseltsist.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.


Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.