Seadused, mis reguleerivad veekogude kasutamist


Veeseaduse § 18 on kirjas:

grdmove.gif (404 bytes) Iga veekogu kasutamine liiklemiseks on lubatud, kui seda ei keela teised seadused.

grdmove.gif (404 bytes) Veekogul liikleja on kohustatud vältima veekogu kasutajate häirimist. 

grdmove.gif (404 bytes) Veekogul liikleja on kohustatud vältima vee-elustiku, veekogu enese, selle kallaste ja veekoguga seotud ehitiste kahjustamist. 

grdmove.gif (404 bytes) Veekogu kasutaja peab jälgima kahjulike mõjutuste levimise tõkestamiseks kehtestatud nõudeid. 

grdmove.gif (404 bytes) Supelrannaks kuulutatud veekogu osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. 

grdmove.gif (404 bytes) Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang, kui liiklemine ja veesõiduki suur kiirus: ohustab veeliiklust; kahjustab veekogu seisundit ning lõhub veekogu kaldaid; kahjustab kalavarusid või kalakoelmute seisukorda; häirib teisi veekogu kasutajaid. 

Sama seaduse § 23 

grdmove.gif (404 bytes) Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist.

grdmove.gif (404 bytes) Avalikuks kasutamiseks määratud veekogu omanik on kohustatud tegema hooldustöid veekogu risustamise ja kallaste lagunemise vältimiseks.

grdmove.gif (404 bytes) Vee kvaliteeti või veekogu kahjustava tegevuse korral on isik kohustatud jälgima vee seisundit.

grdmove.gif (404 bytes) Veekogu kahjustamist põhjustanud isikud on kohustatud kõrvaldama tekitatud kahjustuse, selle uuesti tekkimise ohu ja informeerima sellest kohe kohalikku omavalitsust. Kahjustuse suuruse määramisega kaasnevad kulud kannab selle tekitaja.