Õpetaja konspekt tööks klassis

 Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

  • miks inimesed reostavad metsa;
  • milliseid tagajärjed on sellel;
  • millised on võimalused selle probleemi ennetamiseks ja kõrvaldamiseks;
  • millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud reostajate karistamiseks;
  • millised rahalised võimalused on keskkonna probleemi lahendamiseks;
  • milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama keskkonna kaitseks.

Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng  probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

Vajalikud vahendid:

grafoprojektor,
grafoprojektori kiled ja markerid (4 tk)

Õpilasrühmadele vajalikud vahendid:

I RÜHM: Talupidajad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal teadusest;
II RÜHM: Loodusearmastajad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal seadustest;
III RÜHM: Kohalik omavalitsus: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal majandusest;
IV RÜHM: Prügivedajad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast.
Igale õpilasele paber individuaalse otsuse tegemiseks ja rollirühma otsuse kirjapanekuks.
Ekspertidest koosnevatele arutelurühmadele (I - IV) jagatakse kile ja marker otsuse kirjapanemiseks.

Tunni käik:

1. Õpetaja jutustab lastele järgmise loo:
Probleemi tutvustus
Grupp noori otsustas oma pühapäevase päeva veeta metsas linna lähedal järve ääres. Seoses sellega, et see koht oli linnalähedaste suvilate asupaik, siis vaatamata  püüdlustele leida killuke puutumatut loodust, leidsid nad vaid inimtegevuse jälgi. Järve ääres põõsastest paistsid katkised kummikud, ehituspraht, kõik alates mitmesugusest olmeprügist ja lõpetades poollagunenud pesumasinate ja televiisoritega. Nähes inimtegevuse jääkide mitmekesisust, nende rõõmus meeleolu langes. Selleks, et nautida elavat loodust, tuli noormeestel sammuda raskete seljakottidega veel tublit 3 km eemale suvilarajoonist. Kuid meeleolu juba lootusetult rikutud. Kas tasus minna linnast nii kaugele, et saabudes leida eest need samad prügikastid, mis seisavad nende koduõuel?!

2. Loo lõpetuseks esitab õpetaja lastele küsimused: Milliseid inimgrupid võiksid olla seotud selle probleemiga? Millised probleemid tekivad seoses selle jutuga (elamurajoonide lähedal mitteprügiurnides asuv praht ?

3. Järgnevalt selgitab õpetaja lühidalt tunni eesmärki ja plaanitavat tegevuskava: Tunni eesmärgiks on välja selgitada, milliseid otsuseid peaks tegema, et lahendada keskkonna reostatuse probleem asulate lähedal. Tunni alguses teeme iseseisvat tööd, teises pooles aga toimub rühmatöö ja arutelu.

4. Õpetaja palub õpilastel moodustada klassis 4 rühma: talupidajad, loodusearmastajad, kohalik omavalitsus ja prügivedajad. On soovitav, et igas rühmas oleks juhiomadustega õpilasi. Õpetaja jagab õpilastele vastavalt rühmakuuluvusele fakte sisaldava probleemitutvustuse ja paberi individuaalse otsuse tegemiseks.
Ül. 1-4 täitmiseks on aega 6 min.

5. Õpetaja jagab individuaalse tööülesande: Palun kirjutage saadud paberile oma nimi. Lugege läbi probleemitutvustus ja täitke järgmised ülesanded:
1) Tooge punktide kaupa välja kõik probleemid, mis seostuvad keskkonna reostusega.
2) Pange mõne lausega kirja oma otsused, kuidas lahendada keskkonna reostuse probleemi. Põhjendage lühidalt oma otsuseid.
Aega ülesannete täitmiseks on 6 min.
Kui aeg on läbi teatab õpetaja sellest ja palub ülesanne lõpetada.
Ül. 5 täitmiseks on aega 6 min.

6. Vastavalt kuuluvusele erinevatesse rühmadesse jagab õpetaja lastele lisamaterjalid.
Rühmadele: Teie esindate keskkonna probleemi lahendamisel talupidajad, loodusearmastajad, kohalik omavalitsus ja prügivedajad.
1) Palun valige endi hulgast liider, kes hakkab rühmatööd juhtima.
2) Tutvuge oma rühma rollikirjeldusega ja püüdke sellesse sisse elada.
3) Palun lugege läbi teile jagatud lisamaterjal.
4) Rühmajuhi juhtimisel arutab rühm, kuidas peaks lahendama reostuse probleemi metsas ja asulate ümbruses.
5) Rühma otsuse fikseerib iga rühma liige oma paberile ning lisab juurde paari-kolme lauselise põhjenduse, mille rühm vastu võttis.
Ül. 6 täitmiseks on aega 8 min.

7. Rühmade liikmetest moodustab õpetaja uued rühmad (4) , nii, et igasse uude arutelurühma satuks võrdselt talupidajad, loodusearmastajad, kohalik omavalitsus ja prügivedajad.
Õpetaja jagab kõikidele rühmadele markerid ja kiled.
1) Rühmade ülesanne on vastu võtta ühine otsus, mida tuleb ette võtta keskkonna reostuse probleemi lahendamiseks.
2) Palun valige endi hulgast liider, kes hakkab rühmatööd juhtima ja esitab pärast klassile Teie rühma otsuse.
3) Rühmajuhi juhtimisel arutab rühm, kuidas peaks lahendama metsa ja asulate reostuse probleemi.
4) Rühma kirjutaja fikseerib rühma otsuse arutelu lõpus kilele ning lisab juurde paari-kolme lauselise põhjenduse.
Ül. 7 täitmiseks on aega 7 min.

8. Õpetaja kutsub järgemööda kõik rühmad esitlema oma otsuseid. Esitlemise järjekord on järgmine: Talupidajad, loodusearmastajad, kohalik omavalitsus, prügivedajad. Iga rühma esitleja tutvustab rühma otsuseid grafoprojektoril lühidalt 3 minuti jooksul.
Järgnevalt toimub erinevate rühmade otsuste esitlemine. Iga rühma esindajal on 3 minuti jooksul võimalus oma otsust tutvustada. Kuna igas rühmas oli kõikide erinevate arvamuste esindajaid, peaksid olema rühmade otsused sarnased. On see nii?
Klass jälgib, kas kõikide rühmade otsused on sarnased. Millised eriarvamused on rühmade otsustes?
Ül. 8 täitmiseks on aega 13 min.

9. Kui kõik otsused on esitletud teeb õpetaja laste otsustest kokkuvõtte:
Te nägite, et rühmade poolt vastu võetud otsused on üsna sarnased. Võrrelge, kas esitatud otsused erinesid teie poolt rollirühmas vastu võetud otsusest, mille paberile kirja panite.
Nagu te näete, selleks, et vastu võtta õiget otsust pidi iga rühm arvestama kõikide rollirühmade poolt langetatud erinevate otsustega. Ühises arutelus püüdsite te valida erinevate otsuste hulgast välja õigeimad lahendused. Otsus, mille te sel moel tegite on kompromissotsus, mis arvestab erinevate huvigruppide arvamustega.

10. Õpetaja teeb tunni kokkuvõtte:
Igapäevaelus on keskkonnaalased probleemid keerukad seetõttu, et nende lahendamisel tekib palju vastuolulisi arvamusi majandussfääri ja keskkonnakaitsjate, inimeste eetiliste tõekspidamiste ja kehtivate seaduste vahel. Et langetada otsuseid, mis sobiksid kõigi probleemiga seotud huvigruppide soovide ja vajadustega, peab otsustamisel oskama erinevate vaatenurkadega arvestada. Vaid nii on võimalik vastu võtta otsuseid, mis ei kahjusta keskkonda aga arvestavad ka inimeste vajadustega.
Ül. 9-10 täitmiseks on aega 5 min.