Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Kuhu panna talumajapidamises tekkiv prügi?

Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

  • millised jäätmed tekivad talumajapidamises;
  • kuhu pannakse tekkivad jäätmed;

  • millised on praegu võimalused sorteerida jäätmeid;

  • millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud jäätmete käitlemise kohta;

  • millised rahalised võimalused on jäätmete probleemi lahendamiseks;

  • milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama jäätmete probleemi lahendamisel.

Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng jäätmete probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.
  I RÜHM: Talupidaja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal jäätmetest;
  II RÜHM: Loodusesõbrad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast;
 III RÜHM: Prügivedajad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja  lisamaterjal majandusest
IV RÜHM: Kohalik omavalitsus: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal seadustest.

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.

 
Talupidaja Loodusesõber Prügivedaja Kohalik omavalitsus
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal jäätmetest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
probleemitutvustus
rollitutvustus 
lisamaterjal seadustest


TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Avage CVW brauser.

Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.

 
Talupidajad Loodusesõbrad Prügivedajad Kohaliku omavalitsuse keskkonnaametnikud
talupidaja1
talupidaja2
talupidaja3
jne.
loodusesõber1
loodusesõber2
loodusesõber3
jne.
prügivedaja1
prügivedaja2
prügivedaja3
jne.

keskkonnaametnik1
keskkonnaametnik2
keskkonnaametnik3
jne.

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheaegselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (talupidaja, loodusesõber, prügivedaja, keskkonnaametnik) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Talupidaja:
Millised probleemid on talupidajal seoses prügiga?
Kuhu saavad talupidajad praegu oma prügi panna?
Kes saavad sellel probleemi lahendamisel kaasa aidata?
Kas selle probleemi lahendamine nõuab kulutusi ja kellelt?

Loodusesõber:
Mis häirib loodusesõpru?
Kuidas saavad loodusesõbrad kaasa aidata, et loodus oleks saastamata?
Kuhu teatavad loodusesõbrad loodusele tekitatud kahjust?
 

Prügivedaja:
Milliseid eesmärke peavad silmas prügivedajad?
Kas Eestis on piisavalt selle probleemiga tegelejaid?
Kes peaks maksma prügi vedamise eest?
Kas on vajalik prügi sorteerimine?

Keskkonnaametnik:
Missugune on kohaliku omavalitsuse kohustus seoses jäätmetega?
Kuidas saab   keskkonnaametnik  aidata kaasa loodushoiule?
Millised tingimused tuleks luua, et jäätmeid ei viidaks loodusesse?
Kas seadusandlus on piisav?
Kes kontrollib seaduse täitmist?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadmisi jäätmetest , seadused, majanduslikud kaalutlused, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada prügiprobleem talumajapidamises. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja talupidajatest, loodusesõpradest, prügivedajatest  ja keskkonnaametnikest.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.

Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.