Seadused

§    1998.a. 17.juunist kehtib Eestis Jäätmeseadus, mille kohaselt on jäätmete viimine keskkonda, väljaspool selleks ettenähtud kohta keelatud.

§     1995.a. 22.veebruarist kehtib Eestis Säästva arengu seadus,  mille kohaselt tuleb tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse areng looduskeskkonda ja looduslikku mitmekesisust kahjustamata.

§     Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab reostuse tekitaja oma kulul.

§     Kui reostuse tekitajat pole võimalik kindlaks teha kõrvaldab reostuse reostatud maa valdaja  oma kulul.

§   Igasuguse tegevuse juures tuleb rakendada kõiki võimalusi, et tekiks vähem jäätmeid.

§ Jäätmete tekitaja on kohustatud toimetama jäätmed  kindlaksmääratud kogumiskohta.

§     Jäätmete tekitaja on kohustatud vältima jäätmete segunemist ja teostama jäätmete sorteerimist ning kogumist selleks ettenähtud mahutitesse.

§   Olmejäätmevaldaja on kohustatud liituma olmejäätmeveoga. Sõlmida võib vastava lepingu kas kohaliku omavalitsuse või veoettevõtjaga.

§   Olmejäätmevaldaja võib ise korraldada olmejäätmeveo, kuid peab sellest vajadusel aru andma kohalikule omavalitsusele.

§   Olmejäätmeveo  korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus.

§  Kui jäätmetekitajad on kaugel, jäätmeid on  vähe ja need ei kahjusta keskkonda ning tervist võib sellest piirkonnast olmejäätmed jätta vedamata.

§  Jäätmete liigist, kogusest  ja veo sagedusest ning kaugusest olenevalt määratakse teenustasu ülempiir.