Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus:
RIIKLIKU JÄRELVALVE ESINDAJA

Inspektor peab jälgima, et talvisel maanteede soolatamisel täidetaks riigiorganite poolt kehtestatud ohutustehnika, keskkonnakaitse ja finantseeskirju.

Riikliku järelvalve esindajad lähtuvad   Eesti Teede- ja Sideministri määrusest nr. 70, "Teehoiutööde tehnoloogianõuded", mis jõustus 31.01.2000.