Õpetaja konspekt tööks jututoas

  Tunni teema: Kas pooldada talvist maanteede soolatamist?

  Tunni eesmärgid:

1. Anda teadmisi sellest,

  • miks soolatatakse teid;

  • milles seisneb soolatamise kasulikkus;

  • milles seisneb soolatamise kahjulikkus;

  • millised on kulutused teede soolatamiseks;

  • milliseid teisi viise on libedustõrjeks; 

  • milliseid seaduslikke akte on soolatamise kohta.

2. Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
3. Viia läbi rollimäng otsustamaks, kas pooldada talvist teede soolatamist.
4. Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

  Tunni ettevalmistus:

Õpilaste jaotamine rühmadeks:

   I RÜHM: Keskkonnakaitsja : igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal keskkonna alalt
  II RÜHM: Finantsesindaja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal majandusest.
 III RÜHM: Liiklejad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast.
IV RÜHM: Riikliku järelvalve esindaja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal seadustest.

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.
  

Keskkonnakaitsja

Finantsesindaja

Liikleja

Riikliku järelvalve esindaja

probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal keskkonna alalt
  

probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
  

probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast
  

probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal seadustest
  

 

TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Avage CVW brauser.
Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.
  

Keskkonnakaitsjad

Finantsesindajad

Liiklejad

Riikliku järelvalve esindajad

keskkonnakaitsja1
keskkonnakaitsja2
keskkonnakaitsja3
jne.
 

finantsesindaja1
finantsesindaja2
finantsesindaja3
jne.
 

liikleja1
liikleja2
liikleja3
jne.
 

järelvalve esindaja1
järelvalve esindaja2
järelvalve esindaja3
jne.
 

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheaegselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (keskkonnakaitsja, finantsesindaja, liikleja, riikliku järelvalve esindaja) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Keskkonnakaitsja:
Miks on soolatamine taimedele kahjulik?
Milliseid alternatiivviise on soolatamise asemel?
Kuidas mõjub soolatamine metallkonstruktsioonidele?
Kuidas mõjub soolatamine mullaelanikele?

Finantsesindaja:
Kas soolatamine on odav viis?
Mis aitaks raha säästa?
Milliste seadmete kasutamine on ökonoomsem?

Liikleja:
Kas soolasegune lumemass teedel on esteetiline?
Kas jalatsid taluvad soola?
Kes kaitseks korrosiooni eest?
Kas soolatada võib kõikjal?

Riikliku järelvalve esindaja:
Milliste ilmastikuolude korral võib kasutada soolalahust?
Milliste ilmastikuolude korral võib kasutada kuiva soola?
Milline peab olema soolasisaldus libedustõrje erinevate viiside korral?
Kas seadusandlus on piisav?
Kes kontrollib seaduse täitmist?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (keskkonnaalane teave , majanduslik aspekt, eetika, seadusandlus) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kas pooldada talvist teede soolatamist. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja keskkonnakaitsjatest, finantsesindajatest, liiklejatest, riikliku järelvalve esindajatest.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.
Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.
Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.