Õpetaja konspekt tööks jututoas

  Tunni teema: Kas pooldada talvist maanteede soolatamist?

  Tunni eesmärgid:

1. Anda teadmisi:

 • maanteede soolatamise vajalikkusest,

 • kasutatavate soolade mõjust ümbritsevale keskkonnale,

 • soolade omadusest alandada jää sulamistemperatuuri,

 • maanteede soolatamist puudutavatest seadustest,

 • soolatamise majanduslikust otstarbekusest.

2. Tutvustada keskkonnakaitsealaste otsuste tegemise mehhanismi.
3.
soolatamise probleemile lahenduse leidmiseks.
4. Arendada rühmatööoskusi.

  Tunni ettevalmistus:

Õpilaste jaotamine rühmadeks:
           I rühm - teedevalitsus: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal majandusest.
           II rühm - liikleja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast.
          III rühm - keskkonnakaitsja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal soolade mõjust loodusele.
        IV rühm - seadusandja: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal soolatamist puudutavatest seadustest.

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.
 

Teedevalitsus Liikleja Keskkonnakaitsja Seaduseandja
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majanduslikest kaalutlustest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal liikleja ootustest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal kemikaalide mõjust loodusele
probleemitutvustus
rollitutvustus 
lisamaterjal kehtestatud nõuetest

TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS
 
Avage CVW brauser.

Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.
 

Teedevalitsus Liiklejate esinduskogu Keskkonnateenistus Seaduste koostajad
teemeister1
teemeister2
teemeister3
teemeister4
jne.
autojuht1
autojuht2
autojuht3
autojuht4
jne.

ametnik1
ametnik2
ametnik3
ametnik4
jne
riigikogulane1
riigikogulane2
riigikogulane3
riigikogulane4
jne.
Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhtib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheageselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS
 
Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (teehooldajad, liiklejad, keskkonnateenistus, seaduseandjad).
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida, esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Teehooldajad:

 • Kas maanteid on üldse talvel vaja soolatada?
 • Mis juhtub, kui teid ei soolatata õigeaegselt?
 • Millest oleneb soolakulu maanteede soolatamisel?
 • Kuidas saadakse infot olukorrast maanteedel?
 • Milliste korraldustega on määratud libedusetõrjeks kasutatavad soolakogused?
Liiklejad:
 • Millisel maanteel eelistad liigelda Sina, kas õigeaegselt soolatatud  või soolatamata maanteel?
 • Millised ohud võivad kaasneda hooldamata maanteel liiklemisel?
 • Mis on tähtsam, kas ohutus autosõidul või ümbritseva keskkonna säästmine?
Keskkonnateenistus:
 • Millised libedusetõrjevõtted mõjuvad keskkonnale halvasti?
 • Kas on õige jätta maanteed hoopis soolatamata?
 • Kas oleks õige püüda kulutada minimaalselt soola?
 • Kuidas peaksid toimima teedehooldajad, et võimalikult vähe ohustaksid keskkonda?
Seaduseandjad:
 • Miks on vaja talvel teha libedusetõrjet?
 • Kuidas on seotud teehooldus liiklustihedusega?
 • Milliseid libedusetõrjevõtteid peavad teehooldajad hästi tundma?
 • Kas on eetiline jätta  maantee hoopis hooldamata?
 • Kes peaks vastutama ohutu liikluse eest?
Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadmised soolatamisest, majanduslikud kaalutlused, seadused, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada talvine maanteede soolatamise probleem? Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.
 

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS
 
Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja teehooldajatest, liiklejatest, keskkonnakaitsjatest ja seaduseandjatest.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.

Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE
 
Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.