Probleemülesanne: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Seadused
  

Tee suhtes esitatavad nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja kohustused ning vastutuse liiklusohutusnõuete rikkumise eest, reguleerib teehoiu, tee kasutuse ja kaitse korraldust ja rahastamist ning inimeste ja keskkonna kaitset liiklusest tulenevate ohtude eest sätestab Teeseadus. (17. veebr. 1999. a.)

Peatükid selles: 
 
1.  Üldsätted. Tee mõiste.
2.  Tee suhtes esitatavad nõuded
3.  Teehoid
4.  Tee kasutamine ja kaitsmine
5.  Kohustused, järelvalve ja vastutus
6.  Seaduse rakendamine

Nõuded maanteede talvisele seisundile libeduse, lumesuse ja tasasuse kohta olenevalt maanteede tähtsusest ja liiklussagedusest on kehtestatud teede- ja sideministri määrusega nr. 63  1. nov. 1999. a.

Teede seisunditasemed: 

 
Seisunditaseme 1 tagamiseks tehakse lumetõrjet, ohtlikes kohtades (järsud tõusud, raudteeületuskohad) tehakse libedusetõrjet.
Seisunditaseme 2 tagamiseks tehakse küll libedusetõrjet, kuid teekate ei pea olema lume- ja jäävaba.
Seisunditasemeks 3 ja 4 hoitakse sõidujäljed või kogu teekate lume- ja jäävaba

Ajavahemikud tundides, mille jooksul tuleb taastada tee nõutav seisunditase:

Toimingud Tee seisunditase
3 2 1
Lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt 5 12 36
Libedusetõrje 4 8 24
Soolalumesegu eemaldamine sõiduteelt 8 - -
Teerajatiste kohta kehtivate täiendavate nõuete täitmine  12 24 36

 
Nõutav seisunditase peab olema tagatud järgmistel aegadel:

 • I klassi maanteel kella 6.00 -22.00. Muul ajal on lubatav ühe taseme võrra madalam seisunditase

 • II klassi maanteel kella 7.00 -21.00

 • III klassi maanteel kella 7.00 -21.00 

Teede- ja sideministri määruses nr.70, mis jõustus 31. jaanuaril 2000.a. on teehoiutööde tehnoloogianõuded ja selle määruse punktis 4 on "Talihoolde tehnoloogianõuded". 

Väljavõtteid sellest:
  
 • Kloriidide kasutamine kõnniteel ja jalakäijate teel on keelatud
 • 20 -25% soolalahus (NaCl) on kõige sobivam jää või härmatise korral ja ennetavaks libedusetõrjeks. Eelis on soola vähene kulu ja operatiivsus
 • Temperatuuril alla -5 kraadi C kasutatakse niisutatud soola, soolalahuse kogus peab olema vähemalt 80 l ühe m3 soola kohta. 
 • -12 kuni -18 kraadi C võib kasutada libedusetõrjeks ainult CaCl2
 • Alla -18 kraadi C võib kasutada ainult puistematerjali Puistematerjalina kasutatakse liiva, sõelmeid, sõelutud või purustatud kruusa ja killustikku. Külmumise vältimiseks ja terade paremaks teel püsimiseks võib puistematerjali sisse segada soola.

Libedusetõrje soolad peavad vastama järgmistele tehnilistele nõutele:
  
 • Terakoostis peab olema vähemalt 0,25 -4,0 mm. Peenemaid osiseid kui 0,25 mm ja jämedamaid kui 4,0 mm ei või olla üle 10% soola massist..
 • Kloriidide sisaldus peab olema vähemalt 97%.
 • Niiskusesisaldus laos võib olla kuni 1,5%.
 • Lahustumatu jääk 20 kraadi C vees võib olla kuni 0,7%.
 • Paakumise vältimiseks peab olema lisatud paakumisvastast lisandit .