Probleem: Kas rajada Eestisse tuumajaam?
 Konspekt õpetaja tööks arvutiklassis

Teema: Kas Eestisse rajada tuumaelektrijaam?

Rühmatöö meetod: Rühmatöö CVW keskkonnas

Aeg: 90 minutit ehk paaristund

Sihtgrupp: gümnaasium või põhikooli lõpuklass (eeldatav õpilaste arv 30)

Õpetaja jagab õpilased  koode kasudes rühmadesse (rollidesse), aga samuti ka ekspertrühmadesse.

Moodustatakse järgmised rollid:

  • poliitikud

  • kohalikud elanikud

  • keskkonnakaitsjad

  • majandusspetsialistid

Õpilased peavad lahti mõtestama oma rolli rollikirjeldustest lähtuvalt. Rühm valib endale juhi , kelle organiseerimisel ja juhtimisel formuleeritakse seisukoht selle kohta, kas rajada Eestisse tuumajaam või mitte. Sellekohane dokument luuakse CVW keskkonnas vastava rühma tuppa.

Õpetaja tutvub rühmade tööde tulemustega nende tubades ning vajadusel esitab suunavaid või korrigeerivaid küsimusi. Samuti annab õpetaja teada aja ressurssidest ja organiseerib edasist tööd.

Kui õpilased on rollirühmades töö lõpetanud siis jaotakse nad ümber ekspertrühmadesse. Ekspertrühmad saavad tutvuda kogu loodud materjaliga. Ekspertrühmade ülesandeks on materjalide põhjal formuleerida kompleksne otsus kõiki rolle arvesse võttes ning vastata küsimuse: "Kas rajada Eestisse tuumajaam või mitte?" Samuti peab rühm oma seisukohta põhjendama.

Igalt ekspertrühmalt laekunud seisukohad pannakse välja konverentsi tuppa, kus saab neid võrrelda ja analüüsida. Õpetaja peab otsustama, mil viisil analüüs toimub ja vastavalt sellele tööd organiseerima.