"Eesti taimede" lehekülgedel esitatud andmestik ja õpiülesanded on eelkõige orienteeritud uuele riiklikule õppekavale vastavate botaanikaalaste teemade õpetamiseks põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia tundides ning valikuliselt ka keskkonnakaitse ja loodusõpetuse tundides. Lisaks sellele saab "Eesti taimede" materjale kasutada klassi- ja koolivälises töös õpilaste uurimuslike tööde, referaatide, esseede, olümpiaaditööde jne. koostamisel.

"Eesti taimede" sidumiseks bioloogia ainekavaga on sobivad teemad:
7. klassis - “Taimeorganid, nende ülesanded”, “Õistaimede paljunemine ja areng”, ”Paljasseemnetaimede erinevused võrreldes õistaimedega”, “Sõnajalgtaimede võrdlus paljasseemne- ja õistaimedega”, “Sammaltaimed”, “Vetikad”, “Taimede tähtsus looduses ja inimese elus” ning “Liikide ja koosluste kaitse”.
8. klassis - “Õie ehitus ja funktsioon”, “Seemnete ja viljade ehitus” ja “Ravimtaimede kasutamine”.
9. klassis - “Organid erinevatel taimerühmadel”.
Gümnaasiumi bioloogiatundides “Taimede mitmekesisus”, “Taimede tähtsus ja rakendusalad” ja “Ülevaade taimeriigi süsteemist”.

Töölehed
"Eesti taimede" materjalide ühildamiseks õppekava teemadega on sobiv kasutada trükitud töölehti. Need võimaldavad iseseisva töö käigus omandada erinevaid ainelõike. Kui "Eesti taimede" veebilehekülgi kasutatakse esmakordselt, siis on soovitav tööd alustada programmi tutvustava töölehega. Sellele järgnevad töölehed õpiülesannetega. Ülesannete koostamisel on pööratud tähelepanu mõtlemist arendavatele probleemülesannetele –- üksnes faktide otsimine ja nende meeldejätmine pole arvuti abil kuigi efektiivne. Täname mitmete koolide bioloogiaõpetajaid, kes koostasid koolibioloogiaga haakuvaid töölehti.

Taimemääraja
Taimede määramise programm võimaldab määrata 101 taimeliiki. Seda saab kasutada bioloogiatunnis taimede välistunnuste õppimiseks. Õpetaja peab esmalt tutvuma, milliste liikide eristamiseks programm sobib ning seejärel andma õpilastele määrata loetelus esineva loodusliku taime. Programmi kasutamist tutvustab "Taimemääraja kasutajainfo"

Elektroonilised õpiülesanded
Elektrooniliste testide küsimused on koostatud "Eesti taimede" lehekülgedel esineva info alusel. Testid on jagatud 3 gruppi: alamad taimed, kõrgemad taimed ja kõik taimerühmad. Iga test koosneb viiest küsimusest. Vastaja saab kohe teada oma tulemused: õiged ja valed vastused. Vastamise hõlbustamiseks on testileheküljed varustatud abiinformatsiooniga.