Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuses, endises Loodusteaduste didaktika lektoraadis valminud veebipõhised õpikeskkonnad

   

2022. aastal tehniliselt uuendatud ja sisuliselt kaasajastatud keskkonnad

"Eesti taimed" sisaldab Eestis enamlevinud taimeliikide kirjeldusi ning nende anatoomiat ja füsioloogiat tutvustavaid materjale. Lisaks leiate koolibioloogias rakendatavaid töölehti ning elektroonilisi teste ja taimemääraja. 

http://bio.edu.ee/taimed

 Eesti taimed

 Eesti selgroogsed

"Eesti selgroogsed" koosneb Eestis enamlevinud selgroogsete loomade liigikirjeldustest, süstemaatilistest ja kaitstavate liikide nimistust ning õpiülesannetest. Viimased sisaldavad linnulaulu õppimise programmi, elektroonilisi teste ja koolibioloogias kasutatavaid töölehti. 

http://bio.edu.ee/loomad

"Kuidas teha keskkonnaalaseid otsuseid?" on õpetajatega koostöös valminud õppematerjalid rollimängudeks, mis võimaldavad otsustajatel lahendada erinevaid keskkonnaprobleeme. Juhised on esitatud tööks klassis ja arvutikeskkonnas.

http://bio.edu.ee/envir/

 Kuidas teha keskkonnaalaseid otsuseid?
Kaasajastamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
 
 

Õpikeskkonnad, mille kasutamine on tehniliste tingimuste muutumise tõttu* osaliselt piiratud.

 Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile

"Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile" sisaldab 31 uurimuslikku mudelit, mis aitavad omandada põhikooli füüsikas, keemias ja bioloogias käsitletavaid protsesse. Mudelid valmisid koostöös OÜ 5D Vision.

http://mudelid.5dvision.ee 


   Õpikeskkonnad, mille kasutamine ei ole serveri tehniliste tingimuste muutumise tõttu* hetkel võimalik.

 

"Rakumaailm" koosneb 10 mudelist, mille konstrueerimisega omandavad 11.-12. klassi õpilased arusaamise gümnaasiumibioloogias käsitletavatest bioloogilistest protsessidest. Eelneva registreerimisega saavad õpetajad määrata õpilastele kindlad mudelivariandid koos lisaküsimustega ning järgnevalt ka vaadata saavutatud tulemusi.

http://bio.edu.ee.loodus.ee/mudelid

"Noor teadlane" on uurimusliku õppe keskkond 6.-9. klassile. See sisaldab viis bioloogia ainekavale vastavat ülesannet, millega õpitakse sõnastama probleeme, uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima katseid nii reaalsuses kui ka arvutimudelite abil ning analüüsima saadud tulemusi, et teha järeldusi ja üldistusi.

http://bio.edu.ee.loodus.ee/teadlane/

 Noor teadlane

 Noor loodusuurija

"Noor loodusuurija" on uurimusliku õppe keskkond, milles on 30 probleemülesannet 4.-6. klassi loodusõpetuse teemade omandamiseks. Iga ülesanne koosneb paljudest etappidest, mille vältel püstitatakse uurimisküsimus, viiakse läbi katse ja analüüsitakse tulemusi.

http://bio.edu.ee.loodus.ee/noor

"Tiigriretk Eestimaal" on on 5.-12. klassi õpilastele suunatud simulatsioonikeskkond, milles saab virtuaalselt matkata Eesti erinevates ökosüsteemides (palumetsas, salumetsas, aruniidul, lamminiidul ja rabas). Igaühes neist lahendatakse 5 bioloogia- ja keskkonnateemalist probleemülesannet.

http://bio.edu.ee.loodus.ee/matk

 Tiigriretk Eestimaal

      

 

    

  * Tehniliste tingimuste muutumine - tänapäevastest veebibrauseritest on turvalisuse kaalutlustel eemaldatud Adobe Flash interaktiivsete programmide tugi. Mudelid ja keskkonnad, mille arendamisel kasutati Flashi enam ei tööta. Nende taastamiseks tuleks rakendused otsast peale programmeerida, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.
 

Viimati täiendatud: 31.12.2022