Õpiülesanded


  "Eesti selgroogsete" materjale saab kasutada bioloogia, keskkonnaõpetuse ja loodusõpetuse tundides käsitletavate teemade õpetamisel:

  4. - 6. klassi loodusõpetuses on sellisteks suuremateks teemadeks "Elu maal", "Niit elukeskkonnana", "Mets elukeskkonnana", "Soo elukeskkonnana", "Järv elukeskkonnana", "Jõgi elukeskkonnana", "Läänemeri elukeskkonnana" ja "looduskaitse Eestis".

  7. - 9. klassi bioloogias on sobivad teemad "Selgroogsed loomad" ja "Organismide kooselu".

  gümnaasiumibioloogias (10. - 12. kl.) saab "Eesti selgroogseid" kasutada teemade "Organismide kooseksisteerimine. Organismidevahelised suhted", "Bioloogiline mitmekesisus" ja "Looduskaitse ja keskkonnapoliitika" õpetamisel.
  Ainekava teemade omandamisel abistavad elektroonilised õpiülesanded ja täiendavad töölehed.

  Kas tunnete linde?

  Järgneval veebilehel on võimalus õppida linde tundma nii heli kui ka pildi vahendusel. Seda ülesannet saate kasutada linnulaulu õppimisel, aga ka oma teadmiste kontrollimiseks.

  Elektroonilised õpiülesanded

  Testide vahendusel saate kontrollida oma teadmisi erinevate loomarühmade kohta. Küsimuste vastused sisalduvad "Eesti selgroogsete" lehekülgedel.

  Töölehed

  Üheks sobivaimaks meetodiks "Eesti selgroogsete" materjalide ühildamisel õppekava teemadega on täiendavate trükitud töölehtede kasutamine. Töölehed võimaldavad iseseisva töö käigus omandada ainekava erinevaid teemasid. Kui "Eesti selgroogsete" veebimaterjale kasutatakse esmakordselt, siis on soovitav tööd alustada programmi tutvustava töölehega. Õpiülesannete koostamisel on pööratud tähelepanu mõtlemist arendavatele probleemülesannetele - üksnes faktide otsimine ja nende meeldejätmine pole arvuti abil kuigi tulemuslik. Täname mitmete koolide bioloogiaõpetajaid ja üliõpilasi, kes huvitavaid lisamaterjale koostasid.