Nõmmemets


Sellel leheküljel:
    Arumetsad
    Lammimetsad
    Soometsad

 


Mis on mets?
Mets on taimekooslus, kus peamise rinde moodustavad puud. Looduses on metsatüüpe sageli raske määrata. Kõige üldisemalt võib metsad jaotada kahte suurde rühma: aru- ja soometsad. Arumetsad kasvavad lubjarikkal lähtekivimil, kus turbakiht puudub või on õhuke (looduslikult alla 30 cm). Soometsade pinnaseks on märg ja paks (üle 30 cm) turvas. Eestis on metsadega kaetud umbes 2,3 miljonit hektarit. Kõige enam on männikuid, eriti Eesti põhja-, lääne- ja kaguosas. Vahe-Eestis kasvavad peamiselt kuusemetsad.

Millised taimed kasvavad metsas?
Metsataimed on väga erineva vormi ja nõudlusega. Igale metsatüübile on iseloomulikud kindlad taimeliigid, mis sõltuvad  vastava maa-ala mullastikust. Kõrgemate rinnete taimed (puud) vajavad rohkem valgust. Väiksemad valguslembesed rohttaimed saavad kasvada vaid hõredates päikeseküllastes metsades ja metsaservas. Tihedates kooslustes, kus päikesekiired ei suuda läbi puuvõrade tungida, kasvavad varjutaimed või puuduvad rohttaimed hoopis.

Kuidas kujunevad metsad?
Metsatüüp sõltub mullast.
Õhukese mullakihiga paekivisel pinnasel kasvad kidurad loometsad, viljakatel, paksu huumusekihiga parasniisketel muldadel on aga salumetsad. Looduslikud metsad võivad areneda puisniitudest ning soodest. Paljud praegused metsad on aga inimese istutatud majandusmetsad. Vana metsa maharaiumisel kujuneb aja jooksul asemele uus metsakooslus (sekundaarne suktsessioon) –- alguses valgusnõudlike lehtpuudega, hiljem vähemnõudlike okaspuudega.

Mis tähtsus on metsadel?
Metsad on elupaigaks paljudele taime- ja loomaliikidele. Metsast saab inimene küttepuid, ehitusmaterjali ning toorainet mööbli- ja paberitööstusele. Metsadest korjatakse marju ning seeni ja käiakse jahil. Metsi peetakse keskkonna tasakaalustajateks. Neid kasvatatakse pinnase kaitseks tuulte ning vihma- ja lumesulamisvete eest. Metsaribad jõgede ja järvede kallastel kaitsevad veekogu reostuse eest, suurte sõiduteede kõrval aga lumetuiskude ja müra eest. Metsad puhastavad õhku tolmust ja mürgistest gaasidest. 1 ha männimetsa neelab aastas umbes 25 t tolmu. Metsad seovad õhust süsihappegaasi, mis seotakse mulda ning taimedesse, ning toodavad juurde hapnikku. 1 ha metsa seob suvel ööpäevas umbes 300 kg süsinikdioksiidi ja eraldab 200 kg hapnikku. Inimene ise tarvitab hingamiseks keskmiselt sama palju hapnikku, kui suudavad toota 5 puud. Üks auto kulutab mitmekümne puu ja tööstusettevõte tuhandete puude hapnikutoodangu. Jalutamine ja sportimine metsas aitab lõõgastuda, parandab tervist ja suurendab töövõimet. Inimesed armastavad metsas marjul, seenel ja lihtsalt puhkamas käia.

Milline on inimtegevuse mõju metsadele?
Metsad muutuvad raiete ja kuivendamiste tõttu. Pärast raiumist asenduvad varjutaimed valguslembestega, veere˛iim ning süsinikuvaru, raiutud mets hakkab summaarselt süsinikku siduma alles mõne aasta jooksul, samuti toimuvad muutused mükoriisas. Kuivendamisel kaovad kooslusest niiskuslembesed taimed.


KLASS: Arumetsad

1. Loometsad ja -kadastikud
2. Nõmmemetsad
3. Palumetsad
4. Laanemetsad
5. Salumetsad

KLASS: Lammimetsad

1. Lammimetsad

KLASS: Soometsad

1. Madalsoometsad
2. Siirdesoometsad
3. Rabametsad