Üldinformatsioon
"Eesti taimed" on interaktiivne õpiprogramm. Selle informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning erinevate taimerühmade ja koosluste iseloomustusi. Programm on varustatud taimeliike ja kooslusi tutvustavate fotodega ning taimede ehitust ja paljunemist selgitavate joonistega. Õpiülesannete osa koosneb täiendavatest töölehtedest, elektroonilistest testidest ja taimede määramise programmist. Viimane võimaldab määrata 101 taimeliiki.

Lehekülgede kirjeldus
"Eesti taimede" lehekülgedel esitatud taimede kirjeldused on süstematiseeritud taimerühmade kaupa: vetikad, sammaltaimed, sõnajalgtaimed, paljasseemnetaimed ja õistaimed. Erinevatele veebilehtedel saab liikuda allajoonitud sidusteksti kaudu. Kõigil lehtedel on ülamenüü.
Ülamenüüst võib jõuda vastava taimerühma taimede tähestikulise nimekirja leheküljele. Menüü vasakus nurgas olev ikoon (maja) viib tagasi esilehele. Paremas nurgas paiknev ikoon (küsimärk) avab kasutajainfo lehekülje.
Vasakmenüü on kõigil lehekülgedel peale esilehe, autorite, taimeriigi ja kasutajainfo lehe. See sisaldab viiteid vastava taimerühma üldiseloomustuse, ehituse ja paljunemise lehekülgedele ning otsingumootorit. Sellele järgnevad viited taimekudesid käsitlevatele lehekülgedele, "Eesti taimede" programmis esinevate taimeliikide üldnimekirja ja süstemaatilise nimekirja, söödavate taimede, ravimtaimede, mürktaimedekaitsealuste taimede ja taimekoosluste lehekülgedele.
Alamenüü on esilehel ja kõikidel alamenüüst avanevatel lehtedel. See võimaldab saada teavet "Eesti taimede" autoritest, üldinfot taimeriigi kohta, kasutajainfot ja liikuda õpiülesannete lehekülgedele.
Taimekirjelduste lehekülgedeni saab jõuda erinevate liiginimekirjade või otsingumootori vahendusel. Iga taime tutvustus on esitatud kahel leheküljel. Esimene (taime kirjelduse lehekülg) sisaldab vastava taime lühiinfot ja fotot. Selle lehekülje alaosas asub viide teisele – täiendava info leheküljele.

Programmi kasutamine õppetöös
"Eesti taimede" materjale saab kasutada põhikoolis ja gümnaasiumis erinevate botaanika- ja ökoloogiaalaste teemade õpetamisel bioloogia, terviseõpetuse ja keskkonnakasvatuse tundides. Programm sobib individuaal- ja rühmatööks arvutiklassis toimuvas ainetunnis, samuti iseseisvaks klassi- ja kooliväliseks tööks. Selleks, et siduda "Eesti taimede" materjale ainetundide erinevate teemadega, on otstarbekas kasutada täiendavaid trükitud töölehti. Viimaseid leiate õpiülesannete lehekülgedelt.