Kalakotkas

Liiginimi eesti keeles Kalakotkas
Liiginimi ladina keeles Pandion haliaetus
Rahvapäraseid nimesid Ei ole teada
Suurus Kehapikkus 52 - 80 cm, tiibade siruulatus 152 - 167 cm. Kaal isaslinnul 1,2 - 2 kg, emaslinnul 1,5 - 2,2 kg.
Levik Peaaegu kosmopoliitse levilaga lind, kes puudub vaid Antarktikas, Kesk-Aasia ja Sahara kõrbetes ning Lõuna-Ameerika lõunatipus. Euroopa populatsioonist umbes 90% pesitseb Rootsis, Venemaal ja Soomes. Eestis levinud väga hajusalt.
Arvukus Praegu pesitseb Eestis 90-100 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eelistab suuremaid sooalasid, kus leidub pesaehituseks vanu okaspuid või kuivanud, murdunud ladvaga lehtpuid. Viimastel aastatel on edukalt pesitsenud ka kõrgepingemastidel, kusjuures mujal Euroopas on tehisstruktuurid suhteliselt laialt kalakotkaste poolt kasutusele võetud. Pesapaiga valikul on tähtis ka kalarohke veekogu lähedus.
Ränne Rändlind, saabub pesitsuspaikadesse aprillikuu jooksul. Sügisrännet alustavad emaslinnud juba augusti alguses, isaslindude ja poegade äralend toimub septembrist oktoobrini.
Toitumine On peaaegu eranditult kalatoiduline. Toitumisretkele võib lennata 10 km kaugusele või enamgi. Saagiks on põhiliselt ahvenad ja kogred, aga ka suuremad kalad. Kui kalasaak on nigel, võib ajutiselt olla ka konna- ja hiiredieedil.
Pesitsemine ja areng
Pesaks on suur kuivanud okstest ja taimedest kuhil, peaaegu alati on see mõne kõrge, hea vaatega männi ladvas. Pesa kasutatakse aastast aastasse, tehes jooksvalt vajalikke parandustöid. Mai keskel muneb emaslind 2-3 muna, mida haub 37-41 päeva, alustades juba pärast esimese muna munemist. Alates juuni keskpaigast pojad kooruvad, kuid koorumise vahe võib olla kuni nädal. Kehval aastal võib noorim poeg nälga surra. Poegi toidab isaslind. 50-70 päeva pärast koorumist teevad pojad oma esimese lennu, hakates ise kala püüdma, kuid võivad veel 2-8 nädala vältel pesale tagasi pöörduda, et vanematelt süüa saada. Rände alguseks on noorlinnud iseseisvad.
Ohustatus ja kaitse Kalakotkas on I kategooria kaitsealune liik. Ohuteguriteks on sobivate pesapaikade ja pesapuude vähesus, pesitsusaegne häirmine, hukkumine elektriliinides ja kalapüügivõrkudes ning keskkonnamürgid. Vähest mõju võib avaldada ka pesade rüüstamine karu või suuremate röövlindude poolt. Tänu kaitsepingutustele on kalakotkaste arvukus tõusma hakanud, kuid kaitsega tuleb kindlasti jätkata. Rahvusvahelise ohuhinnangu järgi on kalakotkas soodsas seisundis olev liik.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri