Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Kas lubada järve äärde veemotokeskuse rajamist?

Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

  • kuidas kahjustavad veemootorsõidukid veekogusid;
  • milliseid tagajärjed sellel on;
  • millised on võimalused kahjustuste vältimiseks;
  • millised on veekogude kasutamist piiravad seadused ;
  • millised positiivsed küljed on veemotokeskuse loomisel;
  • milliseid eetilisi ja majanduslikke printsiipe peab silmas pidama.

Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng jäätmete probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

I RÜHM: Linnaelanikud: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast;
II RÜHM: Ettevõtjad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal majandusest;
III RÜHM: Looduskaitsjad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal teadusest;
IV RÜHM: Linnavalitsus: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal seadustest.

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.

 
Linnaelanik Ettevõtja Looduskaitsja Linnavalitsus
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal teadusest
probleemitutvustus
rollitutvustus 
lisamaterjal seadustest


TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Avage CVW brauser.

Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.

 
Linnaelanik Ettevõtja Looduskaitsja Linnavalitsus
elanik1
elanik2
elanik3
jne.
majandaja1
majandaja2
majandaja3
jne.
kaitsja1
kaitsja2
kaitsja3
jne.

ametnik1
ametnik2
ametnik3
jne.

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheaegselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (linnavalitsus, looduskaitsja, ettevõtja, linnaelanik) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Linnaelanik:
Millised probleemid võivad elanikel tekkida seoses veemotokeskusega?
Kuidas on võimalik tekkivaid ebamugavusi leevendada?
Millised oleks keskuse positiivsed küljed linnaelanike seisukohast?

Looduskaitsja:
Millised on peamised tekkivad probleemid keskuse loomisel?
Mida peaks jälgima, et loodus oleks kaitstud?
Kes peaks vastutama tekitatud kahjustuste eest?
 

Ettevõtja:
Milliseid eesmärke peavad silmas ettevõtjad?
Millised on keskuse positiivsed küljed kohalikele elanikele?
Kas tegevus on looduskahjustav?

Linnavalitsus:
Missugune on kohaliku omavalitsuse kohustus seoses motokeskuse loomisega?
Milliseid seadusi peab keskuse loomisel järgima?
Millised oleks selle keskuse positiivsed küljed linna seisukohast?
Kes peaks jälgima seaduste täitmist?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadus, seadused, majandus, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada veemotokeskuse rajamine. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertrühmas on üks esindaja linnavalitsusest, looduskaitsjatest, linnaelanikest ja ettevõtjatest.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.

Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.