1. Eesti kalade süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate kalade liiginimekiri

 Kala

 

Eesti kalade süstemaatiline nimestik

   


Ülemklass: LÕUATUD, AGNATHA

Klass: Pteraspidomorphi

I selts: SUTILISED, PTEROMYZONTIFORMES

1. sugukond: Silmlased, Petromyzonidae

1. Merisutt, Petromyzon marinus L.
2. Jõesilm, Lampetra fluviatilis (L.)
3. Ojasilm, Lampetra planeri (Bloch)


Ülemklass: LÕUGSUUSED, GNATHOSTOMATA

Klass: Kiiruimsed, Actinopterygii

II selts: TUURALISED, ACIPENSERIFORMES

1. sugukond: Tuurlased, Acipenseridae

1. Tuur, Acipenser sturio L. 


III selts: HEERINGALISED, CLUPEIFORMES

2. sugukond: Heeringlased, Clupeidae

2. Räim, Clupea harengus membras L.
3. Kilu, Sprattus sprattus balticus (Schneider)
4. Vinträim, Alosa fallax (Lacépéde)


3. sugukond: Ansoovislased, Engraulidae

5. Ansoovis, Engraulis engrasicholus (L.)


IV selts: LÕHELISED, SALMONIFORMES

4. sugukond: Lõhilased, Salmonidae

6. Lõhi, Salmo salar L. 
7. Meriforell, Salmo trutta trutta L.
7a. Jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L.
8. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
9. Rääbis, Coregonus albula (L.)
10. Peled, Coregonus peled (Gmelin)
11. Merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.) 
11a. Peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow 
12. Harjus, Thymallus thymallus (L.)


5. sugukond: Tintlased, Osmeridae

13. Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus (L.)
13a. Peipsi tint, Osmerus eperlanus eprlanus morpha spirinchus(Pallas)


6. sugukond: Hauglased, Esocidae

14. Haug, Esox lucius L.


V selts: ANGERJALISED , ANGUILLIFORMES

7. sugukond: Angerlased, Anguillidae

15. Angerjas, Anguilla anguillia (L.)


VI selts: KARPKALALISED, CYPRINIFORMES

8. sugukond: Karpkalalased, Cyprinidae

16. Särg, Rutilus rutilus rutilus(L.)
17. Teib, Leuciscus leuciscus (L.)
18. Turb, Leuciscus cephalus cephalus (L.)
19. Säinas, Leuciscus idus idus (L.) 
20. Lepamaim, Phoxinus phoxinus phoxinus (L.)
21. Roosärg, Scardinius eruthrophthalmus (L.)
22. Tõugjas, Aspius aspius aspius (L.)
23. Mudamaim, Leucaspius delineatus delineatus (Heckel)
24. Linask, Tinca tinca (L.)
25. Rünt, Gobio gobio gobio (L.)
26. Viidikas, Alburnus alburnus (L.)
27. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch)
28. Nurg, Blicca bjoerkna bjoerkna (L.)
29. Latikas, Abramis brama (L.)
30. Vimb, Vimba vimba vimba (L.)
31. Nugakala, Pelecus cultratus (L.)
32. Koger, Carassius carassius (L.)
33. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch)
34. Karpkala (sasaan), Cyprinus carpio L.


9. sugukond: Hinklased, Cobitidae

35. Hink, Cobitis taenia L.
36. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.)


10. sugukond: Balitoridae

37. Trulling, Nemacheilus barbatulus barbatulus (L.)


VII selts: SÄGALISED, SILURIFORMES

11. sugukond: Sägalased, Siluridae

38. Säga, Silurus glanis L.


VIII selts: TUULEHAUGILISED, BELONIFORMES

11. sugukond: Tuulehauglased, Belonidae

39. Tuulehaug, Belone belone (L.)


IX selts: TURSALISED, GADIFORMES

12. sugukond: Tursklased, Gadidae

40. Luts, Lota lota lota (L.)
41. Pollak, Pollachius pollachius (L.)
42. Tursk, Gadus morhua callarias L.


13. sugukond: Phycidae

43. Neljapoiseluts, Rhinonemus cimbrius (L.)


X selts: OGALIKULISED, GASTROSTEIFORMES

14. sugukond: Ogaliklased, Gasterosteidae

44. Ogalik, Gasterosteus aculeatus L. 
45. Luukarits, Pungitius pungitius pungitius (L.)
46. Raudkiisk, Spinachia spinachia (L.)


15. sugukond: Merinõellased, Syngnathidae

47. Madunõel, Nerophis ophidion (L.)
48. Merinõel, Syngnathus typhle (L.)


XI selts: AHVENALISED, PERCIFORMES

16. sugukond: Ahvenlased, Percidae

49. Koha, Stizostedion lucioperca (L.)
50. Ahven, Perca fluviatilis L.
51. Kiisk, Gymnocephalus cernus (L.)


17. sugukond: Ridakalalased, Stichaeidae

52. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis lampretaeformis (Walbaum)


18. sugukond: Võikalalased, Pholidae

53. Võikala, Pholis gunnellus (L.)


19. sugukond: Emakalalased, Zoarcidae

54. Emakala, Zoarces viviparus (L.)


20. sugukond: Tobiaslased, Ammodytidae

55. Väike tobias e. nigli, Ammodytes tobianus (L.) 
56. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage)


21. sugukond: Mudillased, Gobiidae

57. Must mudil, Gobius niger L.
58. Väike mudilake, Pomatoschistus minutus minutus (Pallas)
59. Pisimudilake, Pomatoschistus microps microps (Kröyer)
60. Kirjumudil, Coryphopterus flavescens (Fabricius)


22. sugukond:, Trichiuridae

61. Makrell, Scomber scombrus L.


23. sugukond: Mõõkkalalased, Xiphiidae

62. Mõõkkala, Xiphias gladius L.


XII selts: MERIPUUGILISED, SCORPAENIFORMES

24. sugukond: Võldaslased, Cottidae

63. Merihärg, Triglopsis quadricornis quadricorniis (L.)
64. Nolgus, Myoxocephalus scorpius scorpius (L.)
65. Meripühvel, Taurulus bubalis (Euphrasen)
66. Võldas, Cottus gobio L.


25. sugukond: Merivarblaslased, Cyclopteridae

67. Merivarblane, Cyclopterus lumpus L.


26. sugukond: Pullukalalased, Liparidae

68. Pullukala, Liparis liparis barbatus Ekström


XIII selts: LESTALISED, PLEURONECTIFORMES

27. sugukond: Kammellased, Scophthalmidae

69. Kammeljas, Scophthalmus maximus (L.)


28. sugukond: Lestlased, Pleuronectidae

70. Soomuslest, Limanda limanda (L.)
71. Merilest, Pleuronectes platessa (L.)
72. Lest, Platichthys flesus trachurus (Duncker)